Ale dziuplę w #gdansk…

Ale dziuplę w #gdansk obczaiłem.
#samochody